Dienen moslims en christenen dezelfde God?

Religie wordt door sommigen gezien als een onuitputtelijke bron van kwaad. Om hun geloof bestrijden mensen elkaar – katholieken en protestanten in Noord-Ierland, moslims en christenen in Oost-Timor. ’t Zijn maar een paar voorbeelden.
Voor mensen die in Jezus’ voetsporen willen treden en alle mensen willen liefhebben, is het als verwarrend, laat staan voor mensen die niets met geloof hebben. Zij vragen zich af: “Dienen jullie uiteindelijk niet allemaal dezelfde God?”

Overeenkomsten en verschillen

Er is niet een eenduidig antwoord te geven op de vraag of met de namen God en Allah dezelfde persoon aangeduid wordt.
Sommigen beweren dat God en Allah twee verschillende personen zijn. Zij wijzen daarbij op de ontstaansgeschiedenis van de Islam. Mohammed verklaarde dat voortaan alle aanbidding gericht moest zijn op Allah. Dit zou de naam zijn van één van de vele goden die tot dan toe in Mekka vereerd werden.
Anderen menen echter, dat God en Allah twee namen zijn die elk dezelfde persoon aanduiden. Zij stellen, dat Mohammed alleen de naam van één van de afgoden gebruikte.

De naam Allah, die taalkundig overigens verwant is aan het Hebreeuwse woord voor God, אלהים (Elohim), wordt in de Koran verbonden aan een persoon, die gezien wordt als de Schepper van hemel en aarde, de Almachtige. Het is de God, die Abraham riep en hem opdroeg zijn zoon te offeren. Het is de God die aan Mozes de wet, de Thora, gaf; die sprak door de profeten onder wie ook Jezus gerekend wordt.

Maar behalve deze overeenkomsten zijn er ook verschillen. Want de Bijbel zegt van God ook, dat Hij de Vader is van de Heer Jezus, het vleesgeworden Woord van God, die de hoogste openbaring is van het wezen van God. Deze gedachte wordt door de Koran met nadruk afgewezen.

Ook is het van belang om op te merken, dat Arabisch sprekende christenen, met uitzondering van de Koptische christenen in Egypte, God aanduiden als Allah. Het woord “God” wordt dan ook in de Arabische Bijbel weergegeven als “Allah”. Ik concludeer dan ook, dat we niet kunnen zeggen dat het bij de aanduidingen God en Allah om twee totaal verschillende personen gaat, hoewel het godsbeeld van het christendom toch heel verschillend is van dat van de Islam.
Maar waar het echt om gaat, zijn twee vragen, die in het vervolg besproken zullen worden:

  • Stelt de leer die we aanhangen ons God voor als een persoonlijke vader, zoals Hij volgens zijn eigen openbaring in de Bijbel door ons gekend wil worden?
  • Biedt de leer die we aanhangen de mogelijkheid om met God in contact te komen op een wijze die recht doet aan de uitspraak van Jezus: “Ik ben de weg en de waarheid en het leven?

God kennen en door God gekend zijn

Als we de Bijbel en de Koran vergelijken, ontdekken we een aantal overeenkomsten naast opmerkelijke verschillen.
Voor moslims is de Koran een boek dat de grootheid en goedheid van Allah beschrijft. Allah toont zijn wil in dat boek, dat als een richtlijn voor zowel het individu als de samenleving beschouwd wordt.
Christenen zeggen hetzelfde van de Bijbel. Daarin wordt Gods majesteit bezongen, zijn goedheid geprezen en zijn wil (wet) bekend gemaakt.
Maar daarenboven vertelt de Bijbel ons, dat we God mogen kennen en liefhebben in een heel persoonlijke relatie. Christenen spreken God aan als Abba, Vader. Dat kunnen en mogen zij doen op grond van het volbrachte werk van Jezus op het kruis, zijn opstanding uit de dood en de uitstorting van de Heilige Geest van God.
Voor moslims is het echter godslasterlijk om zo over Allah te spreken. Volgens de leer van de Islam is het niet mogelijk Allah op een persoonlijke manier te leren kennen. Hij is te hoog verheven om benaderd te worden door stervelingen. Hij is de Koning die heerst en van zijn onderdanen onvoorwaardelijke gehoorzaamheid eist, zonder persoonlijk bij elk van zijn onderdanen betrokken te zijn.

Verlossing

In de Islam is de weg tot verlossing van zonde beschreven als het doen van Gods wil, zoals die tot uitdrukking komt in de Koran en de Sharia (de islamitische wetgeving; het woord betekent letterlijk: “de weg”). Zo probeert de moslim in vrede te leven met God en mensen. Maar hij weet nooit of het voldoende is om op de Oordeelsdag vrijspraak te ontvangen. Hij kan dat slechts hopen.
Christenen, die in het begin ook wel werden aangeduid als mensen van de weg, geloven in het bijbelse getuigenis, dat Jezus door zijn vervulling van de wet de enige weg tot God is. Hij stierf aan het kruis als plaatsvervanger en wie in Hem gelooft heeft eeuwig leven en mag zeker zijn van zijn verlossing.
De verlossing wordt niet verkregen op grond van leven naar Gods wil, maar uitsluitend en alleen op grond van het volmaakte leven en werk van Jezus.
Gods wet is niet veranderd, maar ze is geen voorwaarde om het heil te ontvangen. De vervulling van de wet is de uitwerking van het heil, dat uit genade ontvangen wordt. Als christenen leven in gemeenschap met de Heer Jezus, zal Hij hen leiden door zijn Geest, die hen leert om in Gods kracht in overeenstemming met Gods wil te leven. Zij zijn navolgers van Jezus, geroepen om dienend, gevend en nederig te leven.

Conclusie

Hoewel de beschrijvingen van God en Allah ten dele identiek zijn, is er nogal een verschil tussen de Bijbel en de Koran op minstens twee theologische hoofdpunten: het kennen van God en de weg der verlossing.
Al gebruiken moslims en christenen vaak dezelfde woorden: God, vergeving, gebed, ontzag voor God, de Geest van God, Gods goedheid en genade, zij bedoelen er toch niet altijd hetzelfde mee.

God of Allah?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.