Zoeken naar wijsheid

Geheimenissen van Gods Koninkrijk

Voordat we het onderwijs van de Heer Jezus over het Koninkrijk overdenken aan de hand van de gelijkenissen uit Matteüs 13, is het goed om na te denken over de betekenis van het woord “mysterie” of “geheimenis” (NBG51) of “verborgenheid” (Statenvertaling). Want in dit hoofdstuk gaat het over de geheimenissen van het Koninkrijk der hemelen.[…]

Het Koninkrijk in gelijkenissen

Gelijkenissen van Jezus Jezus spreekt met zijn discipelen veel over de komst van het Koninkrijk. Hij doet dat dikwijls in de vorm van “gelijkenissen” of “parabels”. Dat zijn korte verhaaltjes die zijn publiek direct herkent. Ze dienen als illustratie om Gods gedachten te verduidelijken. Zo zet Jezus de omstandigheden uiteen waaronder dat Koninkrijk op aarde[…]

Gods nieuwe wereld: zijn koninkrijk

In de verhalen over Jezus kom je het steeds tegen: er komt een nieuwe wereld, Gods nieuwe wereld. In oudere vertalingen wordt daar de term “koninkrijk” voor gebruikt: het Koninkrijk van God of het Koninkrijk der hemelen. Maar tegelijk lijkt het soms ook, alsof die nieuwe tijd al aangebroken is. Wat is dat eigenlijk: Gods[…]

Korte geschiedenis van Gods Koninkrijk

Aan het begin van zijn loopbaan vertelt Jezus dat het koninkrijk van God, nabij is. Dezelfde boodschap, die ook Johannes de Doper kort daarvoor verkondigd had. Dat koninkrijk van God, ook wel aangeduid als Koninkrijk der hemelen, komt steeds terug in het evangelie en ook in de nieuwtestamentische brieven. Maar wat wordt daarmee nu precies[…]

Schuiven naar boven