In de artikelen over het Koninkrijk van God wordt duidelijk gemaakt, dat Gods koninkrijk weliswaar in de toekomst op aarde gevestigd zal worden, maar vandaag de dag al zichtbaar kan worden door het werk van de Heilige Geest in gelovigen. In een paar artikelen willen we daar wat meer over nadenken.

De Heilige Geest is een persoon

Uit Handelingen 1:8 zou je kunnen afleiden, dat de Heilige Geest niets anders is dan de kracht van God die in ons werkt. Maar Hij is meer dan dat, Hij is een persoon. Een paar voorbeelden daarvan:

De Heilige Geest handelt als een persoon
Van de Geest wordt gezegd, dat Hij in ons woont (Johannes 14:6), dat Hij onderricht geeft en dingen in herinnering brengt (Johannes 14:26). Hij overtuigt mensen (Johannes  16:8), leidt, hoort en spreekt (Johannes 16:13). Hij zendt (Handelingen 13:4), laat dingen niet toe (Handelingen 16:6,7), Hij bidt (Romeinen 8:26), Hij deelt gaven uit (1 Korintiërs 12:8-11).

De Heilige Geest heeft de kenmerken van een persoon
Alleen van een persoon kan gezegd worden, dat hij een wil heeft (1 Korintiërs 12:11), kennis bezit (1 Korintiërs 2:11), liefheeft (Romeinen 15:30) en goed is (Nehemia 9:20).

De Heilige Geest kan als een persoon behandeld worden
Het is niet mogelijk om tegen een onpersoonlijke kracht de volgende acties te ondernemen: liegen (Handelingen 5:3), verzoeken (Handelingen 5:9), weerstaan (Handelingen 7:51), bedroeven (Efeziërs 4:30), smaden (Hebreeën 10:29), lasteren (Matteüs 12:31).

Het is duidelijk, dat, hoewel de Geest geen gestalte heeft zoals wij, Hij duidelijk een persoon is.

De Heilige Geest is God

De Heilige Geest is één van de openbaringsvormen van God. In de christelijke theologie kot het begrip: drie-eenheid voor, waarin we Vader, Zoon en Geest onderscheiden. In onze gedachten zijn we makkelijk geneigd om te denken, dat de aanduiding “God” van toepassing is op de Vader. Die staat dan bovenaan in de hiërarchie van de drie-eenheid. Daaronder staat dan Jezus, de Zoon van God en daaronder komt dan de Heilige Geest.

Maar als we het over God hebben, hebben we het over “de Vader, de Zoon en de Geest”. Ze openbaren zich op verschillende wijzen en hebben verschillende werkzaamheden. Maar al kunnen ze van elkaar onderscheiden worden, ze zijn niet van elkaar te scheiden. Johannes schreef: Wie in de Zoon gelooft, heeft ook de Vader. En: Wie de Zoon niet erkent, heeft ook de Vader niet. Jezus zei over zijn relatie met de Vader: “U bent in Mij, en Ik ben in U” (Johannes 17:21). En als Hij zijn leerlingen een andere Trooster belooft, de Heilige Geest, zegt Hij, dat in de persoon van die Trooster “mijn Vader in Ik bij jullie zullen wonen” (Johannes 14:23). Door de Geest zijn wij dus opgenomen in de gemeenschap die er is tussen de Vader en de Zoon: “Ik ben in de Vader, jullie zijn in Mij en Ik ben in jullie” (Johannes 14:20).

De Geest was actief bij de schepping (Genesis 1:2). Maar ook bij alles wat Jezus deed, vanaf zijn geboorte (Lucas 1:35), het begin van zijn optreden als Messias (Lucas 4:18) en zijn offer aan het kruis (Hebreeën 9:14).

Hij wordt aangeduid als de Geest van God (Romeinen 8:9), de Geest van Jezus (Handelingen 16:7) en de Geest van Christus (Romeinen 8:9).

De Heilige Geest heeft goddelijke eigenschappen
Het is dan ook niet verwonderlijk dat de eigenschappen die aan de Heilige Geest worde toegeschreven bi God horen. Want Hij is alwetend (1 Korintiërs 2:10-11), alomtegenwoordig (Psalm 139:7), almachtig (Job 33:4; Psalm 104:30), eeuwig (Hebreeën 9:14).

Het werk van de Heilige Geest
Het werk van de Heilige Geest kan worden samengevat in twee woorden: leven en gemeenschap. Dat vind je al in Genesis 1:2, waar de Geest betrokken is bij het scheppen van leven op de aarde. En je vindt het opnieuw in het laatste hoofdstuk van de Bijbel (en daartussen ook wel een paar keer), waar de Geest zegt: “Wie dorst heeft kome en wie wil, neme het water des levens om niet” (Openbaring 22:17).

Christus heeft voor ons de weg tot God gebaand, maar het is de Geest die ons leidt in de persoonlijke omgang met God en ons een plaats geeft in de gemeenschap met Gods kinderen. Niet omdat het zijn werk is, maar omdat het zijn natuur is. Waar de Heilige Geest zich kan laten gelden, ervaren gelovigen de rijkdom van hun onderlinge eenheid.

Wie of wat is de Heilige Geest?
Getagd op:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.