Korte geschiedenis van Gods Koninkrijk

Aan het begin van zijn loopbaan vertelt Jezus dat het koninkrijk van God, nabij is. Dezelfde boodschap, die ook Johannes de Doper kort daarvoor verkondigd had. Dat koninkrijk van God, ook wel aangeduid als Koninkrijk der hemelen, komt steeds terug in het evangelie en ook in de nieuwtestamentische brieven. Maar wat wordt daarmee nu precies bedoeld? Daarom eerst maar een korte geschiedenis van het Koninkrijk van God.

Het begin

De Bijbel begint er niet mee, en toch is het plan van God vanaf de schepping geweest, om zijn koninkrijk op aarde te vestigen. Jezus laat in gelijkenis de Mensenzoon zeggen, dat het koninkrijk al vanaf de de schepping voor de mensen bestemd is.

In het Oude Testament wordt dit koninkrijk voor het eerst genoemd bij de uittocht van Israël uit Egypte. Die uittocht zou je de geboorte van de natie Israël kunnen noemen. Daarbij roept Mozes God tot koning uit met de woorden: ‘De Heer is ​koning​ voor eeuwig en altijd!‘.

De troon van God

Israël heeft niet altijd die belijdenis van Mozes hooggehouden. Zij wilden een mens als koning: “Benoem liever een koning om ons te besturen, zoals alle andere volken er een hebben”. Daarmee verwierpen zij God als koning. Toch bleef God trouw aan zijn volk. Uiteindelijk werd David, een man naar Gods hart, koning. Hij en zijn zonen na hem, regeerden op de troon van de Heer. En God beloofde dat in de verre toekomst een nakomeling van David, voor eeuwig over Israël en alle andere volken zou regeren.

De komst van de Koning

Het Nieuwe Testament beschrijft de komst van de Messias, Gods koning. Want met de komst van Jezus was de oprichting van dat eeuwig koninkrijk wel heel dichtbij gekomen. Maar het ongelofelijke gebeurde: de laatste zoon van David, de Zoon van God, vond maar weinig gehoor. Zelfs zijn volgelingen realiseerden zich nauwelijks, dat deze Jezus dezelfde was als de Heer in het Oude Testament. Als God werd Hij verworpen om koning te zijn, maar nu werd Hij ook als mens afgewezen (vgl. Lucas 19:12-14).

De komst van het Koninkrijk

De belofte van God aan Israël was: de Messias zal vanuit Jeruzalem regeren over Israël en alle volken, die dan ook jaarlijks naar Jeruzalem zullen komen om met Israël de feesten van de Heer te vieren. Die belofte is in de tijd van het Nieuwe Testament niet in vervulling gegaan. Maar ze is ook niet herroepen.

De beloften aan Israël vertellen ook van de komst van de Messias in grote macht en heerlijkheid, voorafgaand aan een ongekende tijd waarin gerechtigheid en vrede de aarde vervullen. Jezus vertelt in zijn “rede over de laatste dingen” dat die beloften vervuld zullen worden bij de komst van de Zoon des Mensen, zijn eigen “wederkomst” (Matteüs 24). Blijkbaar is de komst van Gods Koninkrijk uitgesteld.

In volgende artikelen zullen we verder nadenken over Gods Koninkrijk in onze tijd, waarin de Messias-Koning wacht tot alles aan zijn voeten onderworpen wordt.

Korte geschiedenis van Gods Koninkrijk
Getagd op: